Quaderni di MEYKHANE IX (2019) دفترهای میخانه

QUADERNI DI MEYKHANE. Rivista di studi iranici

دفترهای میخانه. مجله مطالعات ایران شناسی

 

 

 

                                                                       ISSN 2283-3072

 

 ARTICOLI  مقاله ها

 

Paolo Ognibene, Andata e ritorno nell’aldilà osseto. Il Viaggio di Soslan nel Paese dei morti e la Divina Commedia

رفت و بازگشت در معاد اوسِتی. سفر سوسلان به سرزمین مردگان و کمدی الهی

 

Hasan Zolfaghari, نام ها و گونه های لالایی خوانی در ایران

Nomi e tipologie della ninnananna in Iran

 

Paolo Riberi, Miti iranici sulle sponde del Nilo: l’Apocalisse di Adamo (NH V,5)

اسطوره های ایرانی در کنارۀ رود نیل: مکاشفۀ حضرت آدم 

 

Ðenita Haveric, بلبلستان فوزی موستاری - گنجينۀ ميراث بوشنياکها به زبان فارسی - تحت تاثير گلستان سعدی و بهارستان جامی

L’influsso del Golestān di Sa‘di e del Bahārestān di Jāmi sul Bolbolestān di Fowzi Mostari, perla dell’eredità bosniaca in lingua persiana


Alessio Fozzato, Cenni sulla storia e sui luoghi della presenza armena a Teheran
اشاراتی بر تاریخ و مکان های حضور ارامنه در تهران

 

Fabio Tiddia, La figura del qalandar nella letteratura mistica persiana. L’alterità antinomica tra rifiuto teoretico e ammirazione letteraria nel Mokhtār-nāme di ‘Aṭṭār

 چهرۀ قلندر در ادبیات عرفانی فارسی.  دیگر بودن متعارضانه بین رد نظری و تحسین ادبی در مختارنامۀ عطار

 

Anna Vanzan, La fortuna di un testo.  In margine alle traduzioni de Il Pesciolino Nero di Samad Behrangi

توفیق یک متن. در حاشیۀ ترجمه‌های ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی

 

Carlo Saccone, Il diavolo, nemico implacabile? Dai testi biblici e coranici su Satana/Iblis alla rilettura di Hallâj, ‘Attâr e Rumi sullo sfondo dell’antico dualismo iranico

شیطان، دشمنی آشتی ناپذیر؟ از متون مقدس ادیان ابراهیمی تا بازخوانی حلّاج، عطار و مولوی در پرتو ثنویت ایرانی

 

Natalia L. Tornesello, Farrokhi Yazdi shâ‘er-e âzâdi: politica e società nello specchio della poesia persiana del Novecento

فرخی یزدی شاعر آزادی: سیاست و جامعه در آینۀ شعر فارسی سدۀ بیستم

 

Giuseppe Acerbi, Oltre il limes. I confini dell’Impero Romano dinanzi alle invasioni barbariche: digressione sulle origini iranico-mediterranee della concezione imperiale

فراتر از مرزها. سرحدات امپراتوری روم در مواجهه با هجوم بربرها: پیرامون خاستگاه ایرانی- مدیترانه ای مفهوم امپراتوری

 

Maurizio Pistoso, Ricordo di Gianroberto Scarcia

به یاد استاد جان روبرتو اسکارچیا

 

SUGLI AUTORI DI QUESTO NUMERO    دربارۀ مؤلفین این شماره​

 

TRADUZIONI  ترجمه ها

 

Sādeq Chubak, Un pomeriggio del tardo autunno (بعد از ظهر آخر پاییز), a cura di Nahid Norozi

Achille Campanile, Un commercio ideale (یک تجارت ایده‌آل), a cura di Negar Abbasi

Ebrāhim Golestān, Il pesciolino e il suo compagno (ماهی و جفتش), a cura di  di Nahid Norozi

Jalal Al-e Ahmad, Mehregān a Mashhad Ardehal (مهرگان در مشهد اردهال), a cura di Simone Ruffini

Bahram Beyzaì, Spettacoli gioiosi femminili (نمایش‌های شادی آور زنانه),  a cura di Mani Naimi

 

RECENSIONI  نقد و معرفی کتاب

 

- Recensione a:  Nezâmi, Khosrow e Shirin. Amore e saggezza nella Persia antica, introduzione, traduzione, note e glossario a cura di Daniela Meneghini, Ariele, Milano 2017 (di Carlo Saccone)

نظامی، خسرو و شیرین. عشق و خردمندی در ایران قدیم، ترجمه، مقدمه و حواشی از دانیله مِنِگینی، آریِله، میلان، 2017

 

- Recensione a: Sayyid Muhammad Husayn Husayni Tihrani, Liberated Soul. In Memory of Sayyid Hashim Haddad, translated by Tawus Raja, Publisher ICAS Press, London  2017 (di Fabio Tiddia)

سید محمد حسین حسینی تهرانی، روح مجرد. یادنامه ای از سید هاشم حداد، ترجمۀ طاووس رجا، پابلیشر آیکس پرس، لندن 2017 

 

- Recensione  a: Antichi Persiani, storia e rappresentazione, a cura di Clelia Mora, Cesare Zizza, introduzione di Antonio Panaino, “Biblioteca di Athenaeum”, Edipuglia, Bari 2018 (di Paolo Ognibene)

کلِلیا مورا و چزاره تسیتزا، ایرانیان باستان، تاریخ و بازنمایی، با مقدمه‌ای از آنتونیو پانائینو، کتابخانۀ آتنه اوم، باری 2018 

 

نقد و معرفی کتاب. سعدی، بوستان، ترجمه، مقدمه و حواشی از کارلو سکونه (خرابات. مجموعۀ ادبیات شرقی)، چنترو اسد بی ـ آمازون آی پی، سیتّل، 2018 

Recensione a: Sa‘di, Il Verziere (Bustān), a cura di Carlo Saccone, “Kharabat, Collana di letterature orientali”, Centro Essad Bey-Amazon IP, Seattle 2018 (di Fabio Tiddia)

 

 

 

"Quaderni di Meykhane", rivista bilingue di studi iranici censita dal MIUR con comitato scientifico internazionale, è proprietà dell'Associazione MEYKHANE ed è affiliata a ASTREA (Associazione di Studi e Ricerche Euro-Asiatiche) e dal 2015 anche al Centro di Ricerca in Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea (FIMIM) del Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna. Ha rapporti di collaborazione con la Università di Shiraz, l'Università Alzahra di Teheran e altri centri e istituzioni culturali iraniani.

Gli articoli accettati dalla direzione, dopo favorevole peer review, vengono di regola pubblicati nel mese di gennaio.

 

 دفترهای میخانه، مجله ی دوزبانه ی مطالعات ایران شناسی، تأیید شده ی «وزارت تربیت و دانشگاه و پژوهش» با هیأت علمی بین المللی، به «مرکز پژوهشی در فیلولوژی و قرون وسطی شناسی هندی ـ مدیترانه ای»، دپارتمان زبان و ادبیات و فرهنگ مدرن در دانشگاه بولونیا مربوط بوده و با دانشگاه شیراز و دانشگاه الزهراء تهران همکاری دارد. مقالات ارسالی پس از بررسی دقیق علمی و دریافت تأیید ازطرف هیأت علمی در ماه ژانویه منتشر خواهند شد

 

Il numero X (2020) sarà pubblicato nel gennaio 2021. Le proposte di articoli, redatte secondo le norme editoriali indicate, dovrebbero giungere alla redazione di Quaderni di Meykhane entro il 30 settembre del 2020

شماره ی10 سال 2020 در ماه ژانویه 2021 منتشر خواهد شد. مقالات و ترجمه ها می توانند تا پایان ماه سپتامبر 2020 به «دفترهای میخانه» ارسال شوند 

Sede della rivista: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC) dell'Università di Bologna, Via Cartoleria, 5, 40124 Bologna

responsabile intellettuale e general editor: Carlo Saccone (Università di Bologna)

periodicità: annuale. Questo numero è stato chiuso il 31 dicembre 2019