Crea sito

Quaderni di Meykhane IX (2019) è online    دفترهای میخانه شمارۀ 9 سال 1398 در تارنما  

Progetto Internazionale IDA (Immagini e Deformazioni dell'Altro) 

NUOVA DATA PER il prossimo Convegno di Iranistica a Bologna:                                                                 

il V  CoBIran (Convegno Bolognese di Iranistica), originariamente previsto per il 12-13 marzo del 2020  e poi sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, sul tema: "Forme e motivi della narrazione in Iran: dalle origini all'epoca contemporanea", 

è stato RIMANDATO al 22-23 ottobre del corrente anno e, dato il persistere dell'incertezza sulla situazione sanitaria del nostro Paese, si terrà con modalità telematiche secondo modalità che verranno comunicate al più presto. 

 تاریخ جدید همایش بین المللی بولونیا

 پنجمین همایش ایران شناسی بولونیا (12 و 13 مارس 2020 ) با عنوان

«گونه ها و بن مایه های آثار روایی ایران، از آغاز تا به امروز»

 که به دلایل اضطراری بهداشتی ـ درمانی مربوط به کرونا به آینده موکول  شده بود به تاریخ 22ـ23 اکتبر به صورت مجازی برگزار خواهد شد 

Convegno promosso dal Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne (LILEC) e dal Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà (DISCI), in collaborazione con il Progetto Internazionale IDA (Immagini e Deformazioni dell'Altro), con il Centro Culturale di Shahr-e Ketab di Tehran e con i "Quaderni di Meykhane", rivista di studi iranici 

per info scrivere a:  nahid.norozi2@unibo.it

پنجمین همایش بین المللی ایران شناسی  با موضوع

«گونه ها و بن مایه های آثار روایی ایران، از آغاز تا به امروز»

به کوشش دپارتمان زبان، ادبیات و فرهنگ های مدرن و دپارتمان تاریخ، فرهنگ و تمدن و با همکاری پروژۀ بین المللی ایدا (تصویرها و کج گونگی های دیگری)، موسسۀ فرهنگی شهر کتاب و دفترهای میخانه، (مجلۀ مطالعات ایرانی)، به تاریخ 12 و 13 مارس 2020 در دانشگاه بولونیا برگزار می شود

 جهت آگهی و پیشنهادات می توانید به نشانی زیر تماس بگیرید

nahid.norozi2@unibo.it

 

 

COMMEMORAZIONI

Ricordo di Giuseppe Acerbi (17 gennaio 1951 - 6 giugno 2019) di Ezio Albrile

Commemorazione di Gianroberto Scarcia di Maurizio Pistoso, presso l'Università di Verona, il 25 ottobre 2019, in occasione della riunione dei soci della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR)

Nel trentennale dalla scomparsa di Alessandro Bausani presso l'Università di Parma, 25 ottobre 2018, personale ricordo di Carlo Saccone

 

CONVEGNI INTERNAZIONALI DI IRANISTICA  A BOLOGNA     همایش بین المللی ایران شناسی در بولونیا 

ULTIMO CONVEGNO: 

IV Convegno internazionale, Bologna, 8-9 novembre 2018, presso l'Aula Prodi, sul tema: "Tradizioni e letterature a confronto: dalle origini fino a Sa'di e Petrarca"                                         

I CONVEGNI PRECEDENTI degli anni 2015, 2016 e 2017 sono segnalati in questo stesso sito (v. link a destra in basso). 

(همایش های پیشین در سال های 2015، 2016 و 2017 در همین سایت درج شده اند (نگاه کنید به لینک پایین سمت راست 

MEYKHANE (in persiano: taverna, osteria), è una associazione culturale di studiosi e ricercatori, poeti e traduttori, sia iraniani che italiani, uniti dalla comune passione per la pratica della lingua e lo studio della tradizione letteraria persiana antica e moderna. MEYKHANE cura e gestisce alcuni archivi e laboratori aperti a tutti gli interessati; inoltre ospita nel suo sito i "Quaderni di Meykhane", rivista scientifica a uscita annuale gestita da un comitato scientifico indipendente e dedicata a ricerche e studi iranistici di carattere accademico

 میخانه  انجمن فرهنگی متشکل از فرهیختگان و پژوهشگران و شاعران و مترجمین ایرانی و ایتالیایی می باشد که با عشق مشترک به   زبان و مطالعات سنت ادبی فارسی باستان و مدرن گرد هم آمده اند. انجمن فرهنگی میخانه چند آرشیو و کارگاه  برای علاقمندان زبان و ادبیات فارسی اداره می‌کند و همچنین در سایت خود میزبان «دفترهای میخانه»، سالنامه ی مطالعات و پژوهش های ایران شناسی، می باشد که توسط کمیسیون علمی مستقل تنظیم می‌شود 

 

"Quaderni di Meykhane", ISSN 2283-3072, rivista bilingue di studi iranici censita dal MIUR con comitato scientifico internazionale, è proprietà dell'Associazione MEYKHANE ed è affiliata dal 2015 al Centro di Ricerca in Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea (FIMIM) del Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna. Ha rapporti di collaborazione con la Università di Shiraz e l'Università Alzahra di Teheran e altri centri e istituzioni culturali iraniani. Gli articoli, dopo favorevole peer review, vengono di regola pubblicati nel mese di gennaio.

دفترهای میخانه، مجله ی دوزبانه ی مطالعات ایران شناسی، تأیید شده ی «وزارت تربیت و دانشگاه و پژوهش» با هیأت علمی بین المللی، به «مرکز پژوهشی در متون شناسی و قرون وسطی شناسی هندی ـ مدیترانه ای»، دپارتمان زبان و ادبیات و فرهنگ مدرن دانشگاه بولونیا مربوط بوده و با دانشگاه شیراز و دانشگاه الزهراء تهران همکاری دارد. مقالات ارسالی پس از بررسی دقیق علمی و دریافت تأیید  ازطرف هیأت علمی در ماه ژانویه منتشر خواهند شد

Online l'ultimo numero di Quaderni di Meykhane VIII (2018)

v. link in questa pagina a destra

شماره ی 8 «دفترهای میخانه»، 2018

  نگاه کنید به ستون سمت راست این صفحه

-Quaderni di Meykhane, ISSN 2283-3072, rivista elettronica liberamente accessibile online, è inclusa nell'elenco delle riviste scientifiche per l'Area 10 dell'ANVUR, registrata nel catalogo ANCE (MIUR-CINECA) con il codice  E225625 e inclusa nella banca dati ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources (with the support of the Communication and Information Sector of UNESCO), categoria: literature. La rivista si è dotata di un codice etico ispirato alle linee direttive del COPE. 

Le proposte di nuovi articoli, redatte secondo le norme editoriali indicate, dovrebbero giungere alla redazione di Quaderni di Meykhane entro il 30 settembre 

- Meykhane. Voci e memorie persiane, a cultural association founded in 2011 by Nahid Norozi and Carlo Saccone, is a scholarly website MLA