Crea sito

Quaderni di Meykhane X (2020) è online    دفترهای میخانه شمارۀ 10 سال 1399 در تارنما  

il prossimo quaderno XI (2021) sarà pubblicato a gennaio 2022

Progetto Internazionale IDA (Immagini e Deformazioni dell'Altro) 

Il 24 dicembre, è mancata l'iranista Anna Vanzan (1955-2020). La redazione dei Quaderni di Meykhane, di cui Anna è stata attiva collaboratrice sin dal primo numero uscito nel 2011, si stringe alla famiglia e a tutti i suoi amici ed estimatori nel cordoglio. Intervista a Anna Vanzan (2014)

 

Il V  CoBIran (Convegno Bolognese di Iranistica), promosso dal Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne (LILEC) e dal Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà (DISCI), in collaborazione con il Progetto Internazionale IDA (Immagini e Deformazioni dell'Altro), con il Centro Culturale di Shahr-e Ketab di Tehran e con i "Quaderni di Meykhane", rivista di studi iranici su: "Forme e motivi della narrazione in Iran: dalle origini all'epoca contemporanea"  si è tenuto il 22-23 ottobre del corrente anno in forma telematica sulla piattaforma di TEAMS

Programma del convegno (locandina)

riassunti degli interventi (in persiano)   چکیده سخنرانی ها به فارسی 

 پنجمین همایش ایران شناسی بولونیا  با عنوان

«گونه ها و بن مایه های آثار روایی ایران، از آغاز تا به امروز»

  .در تاریخ 22ـ23 اکتبر به صورت مجازی (تیمز) برگزار شد 

 

 

LA SCOMPARSA DI SHAJARIAN. il giorno 8 ottobre 2020 è scomparso a Tehran dopo lunga malattia Mohammad Reza Shajarian (nato a Mashhad 23 settembre 1940), fedele interprete del canto tradizionale/classico persiano, amato da tutti gli iraniani di ogni estrazione sociale politica ed intellettuale.  La sua voce, dai toni mistico-introspettivi nel cantare i versi dei classici persiani, altre volte dai toni epico-patriottici nel sottolineare i momenti salienti della storia contemporanea, da oltre mezzo secolo ha instancabilmente accompagnato la vita di milioni di iraniani. E' stato sepolto a Tus accanto all'altro grande eterno cantore dell'Iran, Ferdowsi.
A questo link una selezione delle canzoni di Shajarian con i testi originali, che la redazione di Meykhané segnala agli amanti di questo poeta-vate dell'anima dell'Iran contemporaneo.
 

IL PROGETTO "Meykhané", in sintesi: un sito e una rivista scientifica

MEYKHANE (in persiano: taverna, osteria), è una associazione culturale di studiosi e ricercatori, poeti e traduttori, sia iraniani che italiani, uniti dalla comune passione per la pratica della lingua e lo studio della tradizione letteraria persiana antica e moderna. Il sito di MEYKHANE cura e gestisce alcuni archivi e laboratori aperti a tutti gli interessati; inoltre ospita al suo interno i "Quaderni di Meykhane", rivista scientifica a uscita annuale gestita da un comitato scientifico indipendente e dedicata a ricerche e studi iranistici di carattere accademico

 میخانه  انجمن فرهنگی متشکل از فرهیختگان و پژوهشگران و شاعران و مترجمین ایرانی و ایتالیایی می باشد که با عشق مشترک به   زبان و مطالعات سنت ادبی فارسی باستان و مدرن گرد هم آمده اند. انجمن فرهنگی میخانه چند آرشیو و کارگاه  برای علاقمندان زبان و ادبیات فارسی اداره می‌کند و همچنین در سایت خود میزبان «دفترهای میخانه»، سالنامه ی مطالعات و پژوهش های ایران شناسی، می باشد که توسط کمیسیون علمی مستقل تنظیم می‌شود 

 

"Quaderni di Meykhane", ISSN 2283-3072, rivista scientifica bilingue di studi iranici censita dal MIUR, con comitato scientifico internazionale, è proprietà dell'Associazione MEYKHANE ed è affiliata ad ASTREA (Associazione di Studi e Ricerche Euro-Asiatiche) e dal 2015 anche al Centro di Ricerca in Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea (FIMIM) del Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna. Ha rapporti di collaborazione con la Università di Shiraz e l'Università Alzahra di Teheran e altri centri e istituzioni culturali iraniani. Gli articoli, dopo favorevole peer review, vengono di regola pubblicati nel mese di gennaio.

دفترهای میخانه، مجله ی دوزبانه ی مطالعات ایران شناسی، تأیید شده ی «وزارت تربیت و دانشگاه و پژوهش» با هیأت علمی بین المللی، به «مرکز پژوهشی در متون شناسی و قرون وسطی شناسی هندی ـ مدیترانه ای»، دپارتمان زبان و ادبیات و فرهنگ مدرن دانشگاه بولونیا مربوط بوده و با دانشگاه شیراز و دانشگاه الزهراء تهران همکاری دارد. مقالات ارسالی پس از بررسی دقیق علمی و دریافت تأیید  ازطرف هیأت علمی در ماه ژانویه منتشر خواهند شد

-Quaderni di Meykhane, ISSN 2283-3072, rivista elettronica liberamente accessibile online, è inclusa nell'elenco delle riviste scientifiche per l'Area 10 dell'ANVUR, registrata nel catalogo ANCE (MIUR-CINECA) con il codice  E225625 e inclusa nella banca dati ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources (with the support of the Communication and Information Sector of UNESCO), categoria: literature. La rivista si è dotata di un codice etico ispirato alle linee direttive del COPE. 

Le proposte di nuovi articoli, redatte secondo le norme editoriali indicate, dovrebbero giungere alla redazione di Quaderni di Meykhane entro il 30 settembre 

- Meykhane. Voci e memorie persiane, a cultural association founded in 2011 by Nahid Norozi and Carlo Saccone, is a scholarly website MLA